Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Oddział Terapeutyczny
w Areszcie Śledczym w Krakowie – Podgórzu
przy ulicy Czarnieckiego 3

 

Areszt Śledczy w Krakowie – Podgórzu powstał w 1971 roku (pierwotnie jako zakład karny). W murach tej jednostki funkcjonują jednocześnie dwie kategorie osadzonych:
• tymczasowo aresztowani
• skazani pierwszy raz karani, w tym uzależnieni od alkoholu.


    Szczególnego znaczenia nabiera kategoria skazanych uzależnionych od alkoholu. Tradycja leczenia skazanych alkoholików sięga początków istnienia jednostki. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych opracowano i wprowadzono profesjonalny program terapii, dostosowując go do współczesnych metod pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu. Pojemność oddziału terapeutycznego wynosi 49 miejsc, w ciągu roku pełny cykl terapii kończy ok. 200 skazanych.
   
    Program terapeutyczny realizowany w areszcie śledczym jest eklektyczny: w ogólnych założeniach opiera się na koncepcji psychologicznych mechanizmów uzależnienia oraz – w mniejszym stopniu – na “minesockim” modelu leczenia uzależnień realizowanym w więzieniach USA. Wzorce czerpane są szczególnie z nurtów psychologii behawioralnej i poznawczej.


Podstawowe założenia programu to:
- oparcie oddziaływań terapeutycznych na edukacji i psychoterapii przy rezygnacji w trakcie leczenia ze środków farmakologicznych
- ścisły związek między uzależnieniem, a przestępczym stylem życia.
Uzależnienie od alkoholu traktowane jest przez zespół terapeutyczny jako choroba niezawiniona, przewlekła, postępująca i śmiertelna. W związku z tym, że na dzisiejszym poziomie wiedzy nie są znane sposoby gwarantujące bezpieczny powrót do kontrolowanego picia, pacjentom – skazanym oferowana jest pomoc w osiągnięciu zmiany zachowania, której konsekwencją byłaby zdolność do utrzymywania możliwie jak najdłuższej abstynencji.
   

    Podstawowymi celami terapii jest to, aby skazany uwierzył, że jest w stanie powstrzymać się od picia alkoholu i zażywania innych substancji psychoaktywnych oraz, że ma w sobie potencjał do zmodyfikowania dotychczasowego stylu życia i dokonania korzystnych dla siebie zmian.
    Praca z osobą uzależnioną opiera się na terapii grupowej oraz indywidualnych  konsultacjach terapeutycznych. Raz w tygodniu odbywa się w mityng Anonimowych Alkoholików, prowadzony przez członków Małopolskiej Intergrupy Anonimowych Alkoholików. W pełnym cyklu terapii pacjent uczestniczy w około 280 godzinach zajęć programowych. Każdy skazany przebywający w oddziale terapeutycznym ma przydzielonego terapeutę prowadzącego. Podstawowy cykl leczenia trwa 3 miesiące, w wyjątkowych przypadkach może być przedłużony do 4 miesięcy. Czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału terapeutycznego wynosi obecnie około 10 miesięcy.

    Skazany kończący terapię ma możliwość zawarcia kontraktu długoterminowego, obejmującego okres jednego roku od ukończenia terapii. Kontrakt ten zawiera zalecenia after care.


    Istotnym elementem pracy kadry terapeutycznej są spotkania organizowane dla rodzin skazanych (osób znaczących). Większość skazanych przebywających w oddziale odbywa karę za przestępstwa przeciwko opiece i rodzinie, np. przemoc domowa. Spotkania te mają na celu uświadomienie złożoności problemu alkoholowego, który dotyka rodzinę. Uzależnienie przedstawia się jako chorobę, która ma destrukcujny wpływ na całą rodzinę. Terapeuci wykazują potrzebę współdziałania, zainteresowania postępami terapii skazanych będących członkami ich rodzin.


Skład osobowy personelu oddziału terapeutycznego w Areszcie Śledczym w Krakowie - Podgórzu:
1. kpt. Tadeusz Szarek – kierownik oddziału terapeutycznego, specjalista psychoterapii uzależnień,
2. kpt. Robert Fajferek – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
3. Jerzy Żuk – instruktor terapii uzależnień,
4. por. Małgorzata Duran – Gorzkowicz – specjalista psychoterapii uzależnień
5. ppor. Elżbieta Staud – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień,
6. Tomasz Kołodziejczyk – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
7. por. Julian Toczek – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
Program „Duet”
readaptacja skazanych uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z młodzieżą niepełnosprawną.


Program „Duet” jest realizowany przez pracowników oddziału terapeutycznego od 2002 roku. Biorący udział w programie więźniowie po ukończonej terapii, pracują nieodpłatnie w wymiarze 40 godzin tygodniowo, pełniąc rolę opiekuna wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Ich zadaniem jest pomoc pracownikom DPS-u w wykonywaniu codziennych obowiązków, towarzyszenie podopiecznym w czynnościach dnia codziennego oraz uczestnictwo w organizowanych zajęciach terapeutycznych. Stąd też do zadań skazanych należy m. in.: dozór i kontrola podczas posiłków, codziennej toalety, pomoc w ubieraniu i rozbieraniu się, w odprowadzaniu i przyprowadzaniu mieszkańców ze szkoły, wspieranie podopiecznych w wykonywanych przez nich drobnych obowiązków (np. ścielenie łóżek, ścieranie stołów po posiłkach, wynoszenie, śmieci, itp.), uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych o charakterze plastycznym, muzycznym, sportowo – rekreacyjnym.
Uczestnictwo w programie Duet przygotowuje więźniów do następnego etapu radzenia sobie z problemem uzależnienia, już po opuszczeniu zakładu karnego. Jest pomostem pomiędzy więzieniem, a życiem na wolności.
Udział skazanych, uzależnionych od alkoholu w programie Duet odbił się szerokim echem w środkach masowego przekazu. O powodzeniu programu może świadczyć m.in. fakt, że pięciu skazanych po odbyciu kary zostało zatrudnionych na stałe na zasadzie umowy o pracę w DPS na stanowisku opiekuna osób niepełnosprawnych. Program otrzymał nagrodę  Ministra Polityki Społecznej w konkursie na „Przykład dobrej praktyki”  oraz I nagrodę Premiera Rzeczpospolitej Polskiej.Opracował:
kierownik oddziału terapeutycznego
Areszt Śledczy w Krakowie Podgórzu
kpt. Tadeusz Szarek