Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Informujemy, iż osoba superwizora zostaje wybrana na podstawie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawa zamówień publicznych.

O wyborze superwizora dla danej placówki decydują wyniki przetargu – na podstawie oceny kryteriów oferty złożonej przez oferenta - superwizora (nie ma możliwości wyboru osoby superwizora).

Superwizorzy którzy planują zrealizowanie w Państwa placówce powyższego zadania winni przystąpić do przetargu, który zostanie ogłoszony przez Szpital.
Szczegółowy termin oraz warunki przetargu będą umieszczone na stronie Szpitala.
Szpital planuje rozpoczęcie współpracy (podpisanie umów na realizację superwizji w Państwa placówce) po odbytym przetargu i wyborze oferenta.Wniosek o przeprowadzenie superwizji powinien zawierać:

1. Kartę zgłoszenia do udziału w superwizji - do pobrania lub
2. Oświadczenie o ilości godzin superwizji finansowanych z innych źródeł - do pobrania lub
3. Opis realizowanego w placówce programu terapii (w wersji papierowej i elektronicznej - mailem na adres wotuw@babinski.pl), sposób opisu podano poniżej.
4. Informację o ilości pacjentów uczestniczących aktualnie w programie terapii.

Wnioski zawierające niepełne informacje – brak w/w pkt. od 1 – 4 nie będą uwzględniane.


Opis realizowanego programu terapii  (dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych) powinien zawierać:
1. Opis etapu wstępnego do czasu wejścia pacjenta do programu terapii oraz kryteria przyjmowania pacjenta do programu.

2. Opis programu podstawowego z podaniem:
a/ średniego czasu trwania całego etapu,
b/ częstotliwości  terapii indywidualnej na 1 pacjenta,
c/ rodzaju grup,  oraz ich częstotliwości na 1 pacjenta,
d/ przyjmowanych w placówce wskaźników ukończenia przez pacjenta tego etapu terapii.

3. Opis programu zaawansowanego (pogłębionego), jeśli jest prowadzony, podobnie jak programu podstawowego.


 
Ilość finansowanych godzin superwizji  przyznana zostanie w oparciu o następujące kryteria:
1. Terminowe dostarczenie wymaganych dokumentów – termin nadsyłania zgłoszeń do 23.03.2018r.
2. Jakość przedstawionego programu terapii.
3. Ilość pracowników deklarujących udział w superwizjach.
4. Faktyczna liczba uczestników superwizji (brany pod uwagę rok ubiegły).
5. Kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych.
6. Wcześniejszej współpracy z WOTUW (również w innych obszarach, jak np. zbierania danych statystycznych i merytorycznych dotyczących działalności placówki).

O przyznaniu superwizji zostaniecie Państwo poinformowani przez WOTUW drogą mailową.Superwizje finansowane będą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, pozyskanej na ten cel przez WOTUW. Placówka zobowiązana jest do zapewnienia miejsca do przeprowadzenia zajęć (sala do superwizji na koszt własny). Superwizje, o których mowa nie stanowią etapu  szkoleniowego w procesie uzyskiwania certyfikatu.


Termin nadsyłania zgłoszeń – 23.03.2018