Zaznacz stronę

W 2024 roku nabór na superwizję odbywa się na podstawie zapytania ofertowego. 

 

Informujemy, iż osoba superwizora zostaje wybrana na podstawie zapytania ofertowego
O wyborze superwizora dla danej placówki decyduje zapytanie ofertowe – na podstawie oceny kryteriów oferty złożonej przez oferenta – superwizora (nie ma możliwości wyboru osoby superwizora).

 


Wniosek o przeprowadzenie superwizji powinien zawierać:

1. Kartę zgłoszenia do udziału w superwizji,załącznik nr 1 i załącznik nr 2
2. Opis realizowanego w placówce programu terapii (w wersji elektronicznej – mailem na adres wotuw@babinski.pl), sposób opisu podano poniżej.
3. Informację o ilości pacjentów uczestniczących aktualnie w programie terapii.

Wnioski zawierające niepełne informacje – brak w/w pkt. od 1 – 3 nie będą uwzględniane.

Opis realizowanego programu terapii  (dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych) powinien zawierać:
1. Opis etapu wstępnego do czasu wejścia pacjenta do programu terapii oraz kryteria przyjmowania pacjenta do programu.

2. Opis programu podstawowego z podaniem:
a/ średniego czasu trwania całego etapu,
b/ częstotliwości  terapii indywidualnej na 1 pacjenta,
c/ rodzaju grup,  oraz ich częstotliwości na 1 pacjenta,
d/ przyjmowanych w placówce wskaźników ukończenia przez pacjenta tego etapu terapii.

3. Opis programu zaawansowanego (pogłębionego), jeśli jest prowadzony, podobnie jak programu podstawowego.

Ilość finansowanych godzin superwizji  przyznana zostanie w oparciu o następujące kryteria:
1. Terminowe dostarczenie wymaganych dokumentów – termin nadsyłania zgłoszeń
2. Jakość przedstawionego programu terapii.
3. Ilość pracowników deklarujących udział w superwizjach.
4. Faktyczna liczba uczestników superwizji (brany pod uwagę rok ubiegły).
5. Kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych.
6. Wcześniejszej współpracy z WOTUW (również w innych obszarach, jak np. zbierania danych statystycznych i merytorycznych dotyczących działalności placówki).

Superwizje finansowane będą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, pozyskanej na ten cel przez WOTUW. Placówka zobowiązana jest do zapewnienia miejsca do przeprowadzenia zajęć (sala do superwizji na koszt własny). Superwizje, o których mowa nie stanowią etapu  szkoleniowego w procesie uzyskiwania certyfikatu.

 


Termin nadsyłania zgłoszeń

29.01.2024 r.

 

Karta zgłoszenia

baza placówek