Zaznacz stronę

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie

Szpital Kliniczny im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Biuro WOTUW

Poradnia

Oddziały

Informacje ogólne o WOTUW

Leczenie w WOTUW

Informacje o uzależnieniach

Lista Placówek

Oferty pracy

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. Złotej Jesieni 1, 31- 826 Kraków Poradnia Leczenia Uzależnień

zatrudni Specjalistę Psychoterapii Uzależnień lub osobę w trakcie procesu certyfikacji/specjalizacji

Wymiar godzin pracy oraz rodzaj zatrudnienia do ustalenia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oczekiwania: doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail  :

plu@rydygierkrakow.pl

 Na aplikacji prosimy o dopisanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych”.

 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni do Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (Ambulatorium i Oddział Dzienny) Kraków ul.Wielicka 73

  lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl

Centrum Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Ośrodek Rodzinna w Oświęcimiu

poszukuje do współpracy w ramach poradni i oddziału dziennego terapii uzależnień, psychologa i/lub specjalistę psychoterapii uzależnień (również w procesie certyfikacji)

Praca w oparciu o kontrakt B2B. Praca godzinowa do ustalenia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, zależna od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: praca@osrodek-rodzinna.pl

Zachęcamy do pozostawienia nam swoich dokumentów aplikacyjnych na przyszłość. Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji B2B, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowego oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SOBRIETAS – GLECZMAN Sp. j. z siedzibą w Katowicach moich danych osobowych i kontaktowych zawartych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia mnie pod uwagę w przyszłych naborach i nawiązania kontaktu w związku z taką przyszłą współpracą. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie Zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę w trakcie procesu certyfikacji / specjalizacji w zakresie psychoterapii uzależnień

wymiar czasu pracy oraz forma umowy do uzgodnienia

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, komfortowy gabinet do pracy terapeutycznej, mozliwość korzystania z superwizji grupowej

Listy motywacyjne oraz C.V. należy składać mailem: sekretariat@cmp.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. Bolesława Komorowskiego 12,

30-106 Kraków.

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowym podawanych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, w celu prowadzenia rekrutacji z moim udziałem.”

Jeśli chcą Państwo, abyśmy mogli przetwarzać Państwa dane także na cele rekrutacji, które będą prowadzone w przyszłości prosimy o dopisanie dodatkowo:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowym podawanych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, w celu prowadzenia rekrutacji przyszłych z moim udziałem.”

strony –cmp.krakow.pl  psychopraca.net  pracuj.pl  jooble.org  indeed.com  wotuw.malopolska.pl

 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni psychoterapeutę do pracy w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Rodzaj zatrudnienia do omówienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oczekiwania: doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie, z rodzinami osób uzależnionych oraz praca pod stałą superwizją. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl
Prosimy o wpisane w temacie e-maila: praca 

PRACA

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie

Zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień

z certyfikatem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych lub Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

lub osobę w trakcie procesu certyfikacji

Listy motywacyjne oraz C.V. należy składać mailem:kadry@cmp.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. Bolesława Komorowskiego 12,

30-106 Kraków.

Informacje  tel. 883-011-116

Na aplikacji prosimy o dopisanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych”.

PRACA

Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych” Poradnia Leczenia Uzależnień Alko-Med w Krakowie, Os. Sportowe 24, poszukuje do współpracy lekarza specjalisty psychiatry lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Wymiar oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt pod nr telefonu 512-981-617 lub e-mailowo pod adresem alkomed@gmail.com .

Aktualności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZASAD DOFINANSOWANIA UCZESTNIKOM KOSZTÓW SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ W 2024 r.

Szpital Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie informuje, że w 2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeznaczył środki finansowe na dofinansowanie uczestnikom kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r.

W dniu 3.01.2024 r. została zawarta umowa nr 2/PS.IV/24 pomiędzy Szpitalem Babińskiego a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, dotycząca finansowania działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, zwanego dalej „WOTUW”, stanowiącego jednostkę organizacyjną Szpitala Babińskiego i realizującego zadania wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,  w tym działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach (w rozumieniu ww. rozporządzenia) na terenie Województwa Małopolskiego.W związku z powyższym w 2024 r. uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, zwanego dalej „szkoleniem”, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają podpisaną z akredytowaną jednostką szkolącą umowę uczestnictwa w szkoleniu na terenie województwa małopolskiego,
  • posiadają miejsce zamieszkania/adres zameldowania na terenie woj. małopolskiego,
  • są pracownikami merytorycznymi placówek, o których mowa w §4 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,

mogą wnioskować  o uzyskanie dofinansowania kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r.

Wysokość dofinansowania kosztów szkolenia uzależniona jest od liczby osób zakwalifikowanych do dofinansowania i może wynosić max. do 30% kosztów szkolenia.

W przypadku zakwalifikowania uczestnika szkolenia do dofinansowania kosztów szkolenia, WOTUW jako jednostka zarządzająca środkami finansowymi, przekaże kwotę dofinansowania bezpośrednio do jednostki szkolącej, która ma obowiązek pomniejszyć ponoszone koszty przez uczestnika szkolenia w 2024 r. o kwotę otrzymanego dofinansowania.

W celu uzyskania dofinansowania do dnia 31.05.2024 należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r. na adres:  WOTUW  ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30-393 Kraków, liczy się data wpływu wniosku.

Osoba koordynująca proces dofinansowania z WOTUW:

Koordynator ds. WOTUW w Krakowie – Katarzyna Kosiorowska

tel. 501243701

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

wniosek o dofinansowanie

KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH PRZEZ KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIOM UZALEŻNIENIOM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUW), działający w strukturze Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, informuje, że prowadzi nabór szkół podstawowych, w których będą realizowane w 2024 r. warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.
Warsztaty mogą być prowadzone na podstawie programów rekomendowanych znajdujących się w „Bazie programów rekomendowanych”, prowadzonej przez Krajowe Centrum Przeciwdziałaniom Uzależnieniom (www.kcpu.gov.pl). W 2024 r. istnieje możliwość przeprowadzenia następujących warsztatów:
I – PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE”
II – PROGRAM FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI
III – PROGRAM PROFILAKTYCZNY DEBATA
IV – UNPLUGGED
V – ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?
VI – WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE

Warsztaty będą prowadzone dla grup uczniów nie przekraczających 30 osób. Warsztaty będą realizowane tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgłoszenia zapotrzebowania przez szkoły podstawowe z województwa małopolskiego – w terminach uzgodnionych pomiędzy WOTUW a realizatorem warsztatów i szkołą zgłaszającą zapotrzebowanie z zastrzeżeniem, że realizacja warsztatów nastąpi najpóźniej do 15.11.2024 r.
Wszelkich informacji dotyczących możliwości zgłoszenia danej szkoły podstawowej do realizacji wskazanych wyżej warsztatów udziela Pani Katarzyna Kosiorowska – tel.12 6524518, tel. kom. 501 243 701, e-mail: wotuw@babinski.pl Zgłoszenia będą przyjmowane na wskazany wyżej adres e-mail w terminie do 30.04.2024 r.
Jednocześnie informujemy, że WOTUW zastrzega sobie prawo do samodzielnego podejmowania decyzji o wyborze szkół podstawowych, w których będą realizowane warsztaty – w ramach posiadanych środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy osoby z problemem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Oddział Dzienny - nieodpłatnie, szybkie terminy, intensywna i skuteczna terapia ul.Wielicka 73, Kraków, tel. 12 425 57 47 w. 1, kom. 505 163 624

www.kstu.pl

SZYBKIE TERMINY NA ODDZIAŁ DZIENNY!
Oddziaływania terapeutyczne w ramach Oddziału skierowane są do pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (również dla osób nieubezpieczonych).
Terapia trwa 40 dni roboczych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00, prowadzona jest przez doświadczoną kadrę, zawiera elementy pracy społecznością terapeutyczną, terapię indywidualną i grupową. W czasie pobytu pacjent jest objęty także opieką lekarską i pielęgniarską. Na czas leczenia wystawiamy zwolnienie lekarskie.
Zapraszamy do kontaktu celem umówienia wizyty kwalifikacyjnej.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu pod nr tel. 12 425-57-57 wew.1 lub 505 163 623

Szkolenia

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZASAD DOFINANSOWANIA UCZESTNIKOM KOSZTÓW SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ W 2024 r.

Szpital Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie informuje, że w 2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeznaczył środki finansowe na dofinansowanie uczestnikom kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r.

W dniu 3.01.2024 r. została zawarta umowa nr 2/PS.IV/24 pomiędzy Szpitalem Babińskiego a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, dotycząca finansowania działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, zwanego dalej „WOTUW”, stanowiącego jednostkę organizacyjną Szpitala Babińskiego i realizującego zadania wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,  w tym działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach (w rozumieniu ww. rozporządzenia) na terenie Województwa Małopolskiego.W związku z powyższym w 2024 r. uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, zwanego dalej „szkoleniem”, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają podpisaną z akredytowaną jednostką szkolącą umowę uczestnictwa w szkoleniu na terenie województwa małopolskiego,
  • posiadają miejsce zamieszkania/adres zameldowania na terenie woj. małopolskiego,
  • są pracownikami merytorycznymi placówek, o których mowa w §4 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,

mogą wnioskować  o uzyskanie dofinansowania kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r.

Wysokość dofinansowania kosztów szkolenia uzależniona jest od liczby osób zakwalifikowanych do dofinansowania i może wynosić max. do 30% kosztów szkolenia.

W przypadku zakwalifikowania uczestnika szkolenia do dofinansowania kosztów szkolenia WOTUW, jako jednostka zarządzająca środkami finansowymi, przekaże kwotę dofinansowania bezpośrednio do jednostki szkolącej, która ma obowiązek pomniejszyć ponoszone koszty przez uczestnika szkolenia w 2024 r. o kwotę otrzymanego dofinansowania.

W celu uzyskania dofinansowania do dnia 31.05.2024 należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r. na adres:  WOTUW ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30-393 Kraków, liczy się data wpływu wniosku.

Osoba koordynująca proces dofinansowania z WOTUW:

Koordynator ds. WOTUW w Krakowie – Katarzyna Kosiorowska

tel. 501243701

 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

wniosek o dofinansowanie

Kontakt

(12)6524518

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

wotuw@babinski.pl