Zaznacz stronę

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie

Szpital Kliniczny im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Biuro WOTUW

Poradnia

Oddziały

Informacje ogólne o WOTUW

Leczenie w WOTUW

Informacje o uzależnieniach

Lista Placówek

Oferty pracy

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. Złotej Jesieni 1, 31- 826 Kraków Poradnia Leczenia Uzależnień

zatrudni Specjalistę Psychoterapii Uzależnień lub osobę w trakcie procesu certyfikacji/specjalizacji

Wymiar godzin pracy oraz rodzaj zatrudnienia do ustalenia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oczekiwania: doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail  :

plu@rydygierkrakow.pl

 Na aplikacji prosimy o dopisanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych”.

 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni do Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (Ambulatorium i Oddział Dzienny) Kraków ul.Wielicka 73

  lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl

Centrum Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Ośrodek Rodzinna w Oświęcimiu

poszukuje do współpracy w ramach poradni i oddziału dziennego terapii uzależnień, psychologa i/lub specjalistę psychoterapii uzależnień (również w procesie certyfikacji)

Praca w oparciu o kontrakt B2B. Praca godzinowa do ustalenia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, zależna od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: praca@osrodek-rodzinna.pl

Zachęcamy do pozostawienia nam swoich dokumentów aplikacyjnych na przyszłość. Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji B2B, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowego oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SOBRIETAS – GLECZMAN Sp. j. z siedzibą w Katowicach moich danych osobowych i kontaktowych zawartych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia mnie pod uwagę w przyszłych naborach i nawiązania kontaktu w związku z taką przyszłą współpracą. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie Zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę w trakcie procesu certyfikacji / specjalizacji w zakresie psychoterapii uzależnień

wymiar czasu pracy oraz forma umowy do uzgodnienia

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, komfortowy gabinet do pracy terapeutycznej, mozliwość korzystania z superwizji grupowej

Listy motywacyjne oraz C.V. należy składać mailem: sekretariat@cmp.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. Bolesława Komorowskiego 12,

30-106 Kraków.

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowym podawanych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, w celu prowadzenia rekrutacji z moim udziałem.”

Jeśli chcą Państwo, abyśmy mogli przetwarzać Państwa dane także na cele rekrutacji, które będą prowadzone w przyszłości prosimy o dopisanie dodatkowo:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowym podawanych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, w celu prowadzenia rekrutacji przyszłych z moim udziałem.”

strony –cmp.krakow.pl  psychopraca.net  pracuj.pl  jooble.org  indeed.com  wotuw.malopolska.pl

 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni psychoterapeutę do pracy w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Rodzaj zatrudnienia do omówienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oczekiwania: doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie, z rodzinami osób uzależnionych oraz praca pod stałą superwizją. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl
Prosimy o wpisane w temacie e-maila: praca 

PRACA

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie

Zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień

z certyfikatem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych lub Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

lub osobę w trakcie procesu certyfikacji

Listy motywacyjne oraz C.V. należy składać mailem:kadry@cmp.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. Bolesława Komorowskiego 12,

30-106 Kraków.

Informacje  tel. 883-011-116

Na aplikacji prosimy o dopisanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych”.

PRACA

Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych” Poradnia Leczenia Uzależnień Alko-Med w Krakowie, Os. Sportowe 24, poszukuje do współpracy lekarza specjalisty psychiatry lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Wymiar oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt pod nr telefonu 512-981-617 lub e-mailowo pod adresem alkomed@gmail.com .

Aktualności

STOWARZYSZENIE POWOLI W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK INTERWENCJI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH 2024” ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA ŚWIADCZEŃ TERAPEUTYCZNYCH ORAZ PORADNICTWA PRAWNEGO I DORADZTWA FINANSOWEGO OSOBOM UZALEŻNIONYM BEHAWIORALNIE ORAZ ICH BLISKIM

Projekt „Ośrodek interwencji i terapii uzależnień behawioralnych 2024″ adresowany jest do osób uzależnionych od czynności, ichpartnerów życiowych lub rodziców oraz  do pozostałych członków rodziny. Takie ukierunkowanie oddziaływań terapeutycznych wiąże się ze świadomością faktu, iż uzależnienie wpływa destrukcyjnie nie tylko na dotkniętą nim osobę, lecz także na poszczególnych członków jej rodziny z osobna, jak i na członków rodziny jako system osób wzajemnie ze sobą powiązanych, a zmiany w systemie rodzinnym wpływać mogą zwrotnie na nałogowe zachowania, nasilając je lub ograniczając. Stworzenie terapeutycznej przestrzeni dla zaistnienia i wzmacniania takiego rodzaju tendencji w rodzinie, które wiązać się będą z wzajemnym wsparciem, gotowością do radzenia sobie z pojawiającymi się kryzysami oraz pracą na rzecz jej większej integracji już w początkowym etapie terapii osoby uzależnionej czy współuzależnionej wydaje się zatem słuszną inicjatywą. Tego rodzaju tendencje stanowić mogą sprzyjający kontekst dla wysiłków terapeutycznych, podejmowanych przez każdego z jej członków z osobna.wiecej…

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZASAD DOFINANSOWANIA UCZESTNIKOM KOSZTÓW SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ W 2024 r.

Szpital Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie informuje, że w 2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeznaczył środki finansowe na dofinansowanie uczestnikom kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r.

W dniu 3.01.2024 r. została zawarta umowa nr 2/PS.IV/24 pomiędzy Szpitalem Babińskiego a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, dotycząca finansowania działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, zwanego dalej „WOTUW”, stanowiącego jednostkę organizacyjną Szpitala Babińskiego i realizującego zadania wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,  w tym działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach (w rozumieniu ww. rozporządzenia) na terenie Województwa Małopolskiego.W związku z powyższym w 2024 r. uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, zwanego dalej „szkoleniem”, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają podpisaną z akredytowaną jednostką szkolącą umowę uczestnictwa w szkoleniu na terenie województwa małopolskiego,
  • posiadają miejsce zamieszkania/adres zameldowania na terenie woj. małopolskiego,
  • są pracownikami merytorycznymi placówek, o których mowa w §4 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,

mogą wnioskować  o uzyskanie dofinansowania kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r.

Wysokość dofinansowania kosztów szkolenia uzależniona jest od liczby osób zakwalifikowanych do dofinansowania i może wynosić max. do 30% kosztów szkolenia.

W przypadku zakwalifikowania uczestnika szkolenia do dofinansowania kosztów szkolenia, WOTUW jako jednostka zarządzająca środkami finansowymi, przekaże kwotę dofinansowania bezpośrednio do jednostki szkolącej, która ma obowiązek pomniejszyć ponoszone koszty przez uczestnika szkolenia w 2024 r. o kwotę otrzymanego dofinansowania.

W celu uzyskania dofinansowania do dnia 31.05.2024 należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r. na adres:  WOTUW  ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30-393 Kraków, liczy się data wpływu wniosku.

Osoba koordynująca proces dofinansowania z WOTUW:

Koordynator ds. WOTUW w Krakowie – Katarzyna Kosiorowska

tel. 501243701

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

wniosek o dofinansowanie

KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH PRZEZ KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIOM UZALEŻNIENIOM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUW), działający w strukturze Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, informuje, że prowadzi nabór szkół podstawowych, w których będą realizowane w 2024 r. warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.
Warsztaty mogą być prowadzone na podstawie programów rekomendowanych znajdujących się w „Bazie programów rekomendowanych”, prowadzonej przez Krajowe Centrum Przeciwdziałaniom Uzależnieniom (www.kcpu.gov.pl). W 2024 r. istnieje możliwość przeprowadzenia następujących warsztatów:
I – PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE”
II – PROGRAM FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI
III – PROGRAM PROFILAKTYCZNY DEBATA
IV – UNPLUGGED
V – ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?
VI – WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE

Warsztaty będą prowadzone dla grup uczniów nie przekraczających 30 osób. Warsztaty będą realizowane tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgłoszenia zapotrzebowania przez szkoły podstawowe z województwa małopolskiego – w terminach uzgodnionych pomiędzy WOTUW a realizatorem warsztatów i szkołą zgłaszającą zapotrzebowanie z zastrzeżeniem, że realizacja warsztatów nastąpi najpóźniej do 15.11.2024 r.
Wszelkich informacji dotyczących możliwości zgłoszenia danej szkoły podstawowej do realizacji wskazanych wyżej warsztatów udziela Pani Katarzyna Kosiorowska – tel.12 6524518, tel. kom. 501 243 701, e-mail: wotuw@babinski.pl Zgłoszenia będą przyjmowane na wskazany wyżej adres e-mail w terminie do 30.04.2024 r.
Jednocześnie informujemy, że WOTUW zastrzega sobie prawo do samodzielnego podejmowania decyzji o wyborze szkół podstawowych, w których będą realizowane warsztaty – w ramach posiadanych środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy osoby z problemem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Oddział Dzienny - nieodpłatnie, szybkie terminy, intensywna i skuteczna terapia ul.Wielicka 73, Kraków, tel. 12 425 57 47 w. 1, kom. 505 163 624

www.kstu.pl

SZYBKIE TERMINY NA ODDZIAŁ DZIENNY!
Oddziaływania terapeutyczne w ramach Oddziału skierowane są do pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (również dla osób nieubezpieczonych).
Terapia trwa 40 dni roboczych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00, prowadzona jest przez doświadczoną kadrę, zawiera elementy pracy społecznością terapeutyczną, terapię indywidualną i grupową. W czasie pobytu pacjent jest objęty także opieką lekarską i pielęgniarską. Na czas leczenia wystawiamy zwolnienie lekarskie.
Zapraszamy do kontaktu celem umówienia wizyty kwalifikacyjnej.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu pod nr tel. 12 425-57-57 wew.1 lub 505 163 623

Szkolenia

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZASAD DOFINANSOWANIA UCZESTNIKOM KOSZTÓW SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ W 2024 r.

Szpital Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie informuje, że w 2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeznaczył środki finansowe na dofinansowanie uczestnikom kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r.

W dniu 3.01.2024 r. została zawarta umowa nr 2/PS.IV/24 pomiędzy Szpitalem Babińskiego a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, dotycząca finansowania działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, zwanego dalej „WOTUW”, stanowiącego jednostkę organizacyjną Szpitala Babińskiego i realizującego zadania wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,  w tym działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach (w rozumieniu ww. rozporządzenia) na terenie Województwa Małopolskiego.W związku z powyższym w 2024 r. uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, zwanego dalej „szkoleniem”, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają podpisaną z akredytowaną jednostką szkolącą umowę uczestnictwa w szkoleniu na terenie województwa małopolskiego,
  • posiadają miejsce zamieszkania/adres zameldowania na terenie woj. małopolskiego,
  • są pracownikami merytorycznymi placówek, o których mowa w §4 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,

mogą wnioskować  o uzyskanie dofinansowania kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r.

Wysokość dofinansowania kosztów szkolenia uzależniona jest od liczby osób zakwalifikowanych do dofinansowania i może wynosić max. do 30% kosztów szkolenia.

W przypadku zakwalifikowania uczestnika szkolenia do dofinansowania kosztów szkolenia WOTUW, jako jednostka zarządzająca środkami finansowymi, przekaże kwotę dofinansowania bezpośrednio do jednostki szkolącej, która ma obowiązek pomniejszyć ponoszone koszty przez uczestnika szkolenia w 2024 r. o kwotę otrzymanego dofinansowania.

W celu uzyskania dofinansowania do dnia 31.05.2024 należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień w 2024 r. na adres:  WOTUW ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30-393 Kraków, liczy się data wpływu wniosku.

Osoba koordynująca proces dofinansowania z WOTUW:

Koordynator ds. WOTUW w Krakowie – Katarzyna Kosiorowska

tel. 501243701

 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

wniosek o dofinansowanie

Kontakt

(12)6524518

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

wotuw@babinski.pl